Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicație vânzare bunuri stație de sortare produse balastiere SC Proiect Construct SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, cam. 7, jud. Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Proiect Construct S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în com. Dornești, sat Dornești, str. Topitoriei, nr. 71/S, jud. Suceava, având CUI 17576149, J33/688/2005, numită prin Sentința Civilă nr. 218/02.05.2018, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2069/86/2017, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, vânzarea urmând a se efectua individual sau în bloc, a următoarelor bunuri mobile și imobile, proprietatea debitoarei:

1) Moară pentru măcinat (concasat) sort – „utilaj fără elemente de identificare a fabricantului, aflat în stare de funcționare”, la prețul de pornire de 10.444,50 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 55%), respectiv la prețul de pornire de 12.428,96 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

2) Bazin depozitare ciment (siloz pentru ciment) –  „identificat pe amplasamentul stației de sortare, aflat în stare avansată de deteriorare fizică și care nu deține elemente de identificare a fabricantului”, la prețul de pornire de 1.561,50 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 55%), respectiv la prețul de pornire de 1.858,19 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

3) Bazin depozitare ciment (siloz pentru ciment) –  „identificat pe amplasamentul stației de sortare, aflat în stare avansată de deteriorare fizică și care nu deține elemente de identificare a fabricantului”, la prețul de pornire de 1.561,50 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 55%), respectiv la prețul de pornire de 1.858,19 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

4) Bazin depozitare păcură („recipient suprateran metalic, cu destinația depozitării păcurii utilizate ca și combustibil lichid în centrala termică”) și Bazin destinat producerii apei calde, definit eronat ca fiind bazin depozitare combustibil („recipient suprateran metalic, cu destinația preparării apei calde pentru stația de sortare – ambele bazine fiind dezafectate, având lipsă datele tehnice”, fiind scoase la vânzare împreună la prețul de pornire de 3.091,50 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 55%), respectiv la prețul de pornire de 3.678,89 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

5) Bazin colectare apă industrială – „bazin rectangular zidit subteran, construcție din beton cu platformă betonată la exterior, având lipsă datele de identificare tehnică, estimat la 20 mc volum de depozitare”, la prețul de pornire de 5.521,50 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 55%), respectiv la prețul de pornire de 6.570,59 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

6) Instalație de pompare a apei (Bazin – Pompă – Hidrofor) – „compusă dintr-o construcție ușoară din panouri prefabricate, dotare cu un puț de captarea apei freatice din zonă (fără date tehnice) și o instalație de pompare a apei cu pompe cu acționare electrică și hidrofor, aflate în stare de funcționare”, la prețul de pornire de 27.580,50 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 55%), respectiv la prețul de pornire de 32.820,80 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

7) Cazan pentru aburi (denumită eronat în contabilitate „centrală termică”) – „cazan pentru producerea aburului utilizat la stația de sortare care folosește combustibilului lichid (păcura); bunul se află în stare demontată de pe amplasamentul incintei destinate centralei termice, fiind depozitat pe platforma betonată din incinta amplasamentului, nu are o identificare de fabricație”, la prețul de pornire de 12.388,50 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 55%), respectiv la prețul de pornire de 14.742,32 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.

PPentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei S.C. Proiect Construct SRL, prețul de pornire al licitației este suma de 62.149,50 lei la care se adaugă TVA, respectiv de 73.957,91 lei inclusiv TVA, sumă totală rezultată din Raportul de evaluare nr. NSK 090/07.12.2017 întocmit de către expertul evaluator autorizat ANEVAR, ing. ec. Skokan Niculae, diminuată cu 55%.

LLicitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, jud.  Suceava, la data de 04.10.2019, la ora 14:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua la aceeași oră în data 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019, 01.11.2019 și 08.11.2019.

Pentru participarea la licitația publică cu strigare, solicitantul, va achita o garanțiede participare de minim 10% din prețul de pornire al licitației prevăzut în publicația de vânzare a termenului de licitație respectiv și va depune cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data și ora licitației prevăzute în publicația de vânzare, o cerere scrisă la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, sau o va transmite prin poștă cu scrisoare recomandată de primire (sau prin curierat rapid), sau prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro – prin scanare – din care să rezulte explicit intenția de a participa la licitația publică cu strigare de la termenul, data și ora menționate în publicația de vânzare emisă de lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL pentru termenul respectiv de licitație publică cu strigare.

Pentru participarea la licitația publică cu strigare, solicitantul, va achita o garanțiede participare de minim 10% din prețul de pornire al licitației prevăzut în publicația de vânzare a termenului de licitație respectiv și va depune cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data și ora licitației prevăzute în publicația de vânzare, o cerere scrisă la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, sau o va transmite prin poștă cu scrisoare recomandată de primire (sau prin curierat rapid), sau prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro – prin scanare – din care să rezulte explicit intenția de a participa la licitația publică cu strigare de la termenul, data și ora menționate în publicația de vânzare emisă de lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL pentru termenul respectiv de licitație publică cu strigare.

Cererea scrisă pentru participarea la ședința de licitație publică cu strigare trebuie să fie însoțită înmod obligatoriu de următoarele documente:

Pentru persoane juridice:

- Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectivCertificatul de înregistrare fiscală la ANAFCertificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

-  Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO53BUCU1702235340426RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Proiect Construct S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei carenu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitațiavor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

-   Pentru persoane fizice:

Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitația publică cu strigare;

Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO53BUCU1702235340426RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Proiect Construct S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitațiavor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Adjudecarea se va putea face chiar și în situația în care există un singur participant. În cazul participanților neadjudecatari garanția va fi restituită acestora, iar pentru adjudecatar garanția va fi considerată avans la plata bunurilor adjudecate.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei carenu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitațiavor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la locul, termenul și ora prevăzute în publicația de vânzare respectivă, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a prețului de pornire respectiv, cât și pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul judiciar va striga cine oferă mai mult peste prețul oferit.

Creșterea prețului oferit de participanți se va face prin „pași de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preț oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preț oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul judiciar va adjudeca bunurile în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.

Adjudecarea se va putea face și în situația în care a fost un singur participant la licitația publică cu strigare.

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunurilor adjudecate la respectivul termen de licitație publică cu strigare.

După anunțarea verbală de către lichidatorul judiciar a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunurilor care au făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.

Procesul verbal de adjudecare, în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedura civila, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al debitorului.

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare.

Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunurilor care au făcut obiectul licitației respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunurilor respective la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Până la predarea dovezii de achitare a prețului integral și a întocmirii actului de adjudecare, adjudecatarul nu va putea exercita atributele de posesie și folosință asupra bunului și nu va putea efectua nici un act de dispoziție materială sau juridică (ex: vânzare, închiriere, etc.).

Adjudecatarul va suporta și achita, separat de prețul licitației, toate cheltuielile cu privire la transferul de proprietate (sumele de bani constând în cheltuieli de manipulare, transport, etc.).

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile și imobile care fac obiectul licitației publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris și motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor conform publicațiilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenții cu privire la bunurile care au făcut obiectul vânzării la licitație publică cu strigare.

Dacă atât în perioada programată pentru desfășurarea licitațiilor publice cât și ulterior finalizării perioadei programate pentru licitațiile publice se vor înregistra cereri de vânzare prin ofertă directă, bunurile vor putea fi valorificate prin această modalitate numai cu informarea și aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Creditorilor.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile și imobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.

 


Data notificare 01/10/2019, ora 17:05  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

07/11/2019, ora 12:25
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii
06/11/2019, ora 16:20
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
21/10/2019, ora 15:10
Vânzare Clădire 4 camere, terasă acoperită + teren 150 mp SC Bahsam Com SRL
detalii
10/10/2019, ora 15:15
Publicatie vanzare (oferta directa) clădire Lacto-Zaharia SRL
detalii

toate notificările