Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie vanzare teren SC Everything SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Everything S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Minelor, nr. 8, județul Suceava, având CUI 18673590, înregistrată la ORC Suceava sub nr. J33/652/2006, numită prin Sentința Civilă nr. 836/14.05.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția Civilă în dosarul nr. 8710/86/2012, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, a bunului imobil, constând într-un teren intravilan în suprafață de 9.194 mp, categoria fâneață, situat în comuna Șaru Dornei, sat Neagra Șarului, județul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 30015 UAT Șaru Dornei, la prețul de pornire de 37.520 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 20%), respectiv la prețul de pornire de 44.648,80 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr, 2, camera 7, județul Suceava, la data de 15.10.2019, la ora 13:00, în caz de neadjudecare a bunului, licitația urmând a se relua la aceeași oră în data de 25.10.2019 și 05.11.2019.

Cererea scrisă pentru participarea la ședința de licitație publică cu strigare se va depune la sediul procesual al lichidatorului judiciar menționat mai sus, cu cel puțin 24 de ore înaintea datei de ținere a ședinței de licitație și trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înființare (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice), în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

- împuternicirea prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

- împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice și juridice (pentru administratorul statutar, reprezentantul legal sau persoana împuternicită);

dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul bancar de lichidare deschis pe numele S.C. Everything SRL la Alpha Bank România S.A.-Sucursala Suceava.

Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele S.C. Everything S.R.L., RO51BUCU1702235339037RON la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava sau la casieria lichidatorului judiciar, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora licitației. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de participare la licitație în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Adjudecarea se va putea face chiar și în situația în care există un singur participant. În cazul participanților neadjudecatari garanția va fi restituită acestora, iar pentru adjudecatar garanția va fi considerată avans la plata bunului adjudecat.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Neplata prețului adjudecat la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare, precum și la calitatea de adjudecatar al bunului care face obiectul licitației publice cu strigare.

Participanții la licitația publică cu strigare care au pierdut garanția, pot participa la următoarea licitație de vânzare a bunului care face obiectul acestei licitații, depunând o nouă cerere scrisă și o nouă garanție de minim 10% din prețul de pornire a licitației publice cu strigare.

Garanția de participare la licitație depusă de către persoana care a adjudecat bunul care face obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunului adjudecat la respectivul termen de licitație publică cu strigare.

După anunțarea verbală de către lichidatorul judiciar a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunului care a făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.

Plata sumei reprezentând prețul adjudecat al bunului licitației publice cu strigare se va face de către persoana adjudecatară în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Everything S.R.L., în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data întocmirii procesului verbal de licitație.

Procesul verbal de adjudecare, în conformitate cu art. 852 din Noul Cod de procedură civilă, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al S.C. Everything S.R.L..

În termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de adjudecare, se va încheia Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, care va fi perfectat de către un notar public. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare autentic al bunului imobil care a făcut obiectul licitației (taxe notariale, taxe întabulare și alte) vor fi suportate în exclusivitate de către adjudecatar, în afara prețului de vânzare adjudecat.

Garanția de participare la licitație constituită de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunul care face obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare.

Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunului la termenul stabilit prin prezentul proces verbal de licitație, acesta va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunului la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului imobil care face obiectul licitației este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Detalii suplimentare referitoare la bunul imobil supus vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230563370 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 03/10/2019, ora 11:30  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/07/2020, ora 09:50
Negociere directă bunuri imobile SC Security Lavy Det SRL - Supraofertare 10 zile
detalii
15/07/2020, ora 15:25
Anunt Vanzare Of. Directa Mobilier Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 15:10
Anunt Vanzare Of. Directa Echipamente Lapte Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 13:25
Publicație de vânzare bunuri mobile SC Ștefan Power SRL
detalii

toate notificările