Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Vânzare imobile teren + clădire SC Bahsam Com SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Proleader Insolv I.P.U.R.L. cu sediul situat în com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, cam. 7, jud. Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Bahsam Com S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en failitte, cu sediul social declarat în oraș Gura Humorului, str. Ștefan cel Mare, nr. 26, jud. Suceava, având CUI 7503638, nr. ORC Suceava J33/705/1995 numită prin Sentința Civilă nr. 125/26.02.2018 pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2790/86/2017, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, vânzarea urmând a se efectua în bloc, a următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei:

1) Teren în suprafață de 150 mp, situat în Oraș Gura Humorului, str. Ștefan cel Mare, nr. 26, județul Suceava, înscris în CF nr. 31728 a UAT Gura Humorului (CF vechi nr. 6663), identificat sub nr. top. 997/2/I – 997/3, la prețul de pornire de 18.160 lei scutit TVA (vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

2) Clădire cu 4 camere, în suprafață de 97 mp, amplasată pe terenul în suprafață de 150 mp, situată în Oraș Gura Humorului, str. Ștefan cel Mare, nr. 26, județul Suceava, clădire înscrisă în CF nr. 31728-C1-U1 a UAT Gura Humorului (CF vechi nr. 6663), identificată sub nr. cadastral/ topografic 997/2/I, la prețul de pornire de 32.600 lei scutit TVA (vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

3) Terasă acoperită, în suprafață de 53 mp, amplasată pe terenul în suprafață de 150 mp, situată în Oraș Gura Humorului, str. Ștefan cel Mare, nr. 26, județul Suceava, clădire înscrisă în CF nr. 31728-C1-U3 a UAT Gura Humorului (CF vechi nr. 66630), identificată sub nr. cadastral/ topografic 997/3, la prețul de pornire de 44.700 lei scutit TVA (vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.

Pentru vânzarea în bloc a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitoarei S.C. Bahsam Com S.R.L. și care se află situate în orașul Gura Humorului, str. Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava, prețul de pornire al licitației este suma de 95.460 lei scutit TVA, sumă totală rezultată din Raportul de evaluare nr. 605/10.04.2019 întocmit de către expertul evaluator autorizat ANEVAR, ing. Leaț Vasile.

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, jud.  Suceava, la data de 12.07.2019, la ora 14:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua la aceeași oră în data de 22.07.2019, 01.08.2019 și 12.08.2019.

Cererea scrisă pentru participarea la ședința de licitație publică cu strigare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

 Pentru persoane juridice:

- Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

- Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

- Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

- Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO86BUCU1702235341471RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Bahsam Com S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

 

 Pentru persoane fizice:

 Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitația publică cu strigare;

 Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

 Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO86BUCU1702235341471RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Bahsam Com S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Adjudecarea se va putea face chiar și în situația în care există un singur participant. În cazul participanților neadjudecatari garanția va fi restituită acestora, iar pentru adjudecatar garanția va fi considerată avans la plata bunurilor adjudecate.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la locul, termenul și ora prevăzute în publicația de vânzare, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a prețului de pornire respectiv, cât și pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul judiciar va striga cine oferă mai mult peste prețul oferit.

Creșterea prețului oferit de participanți se va face prin „pași de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preț oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preț oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul judiciar va adjudeca bunurile în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.

Adjudecarea se va putea face și în situația în care a fost un singur participant la licitația publică cu strigare. 

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunurilor adjudecate la respectivul termen de licitație publică cu strigare.

După anunțarea verbală de către lichidatorul judiciar a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunurilor care au făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.

Procesul verbal de adjudecare, în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedura civila, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al debitorului.

În termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de adjudecare, se va încheia Contractul de vânzare cumpărare în formă autentică, care va fi perfectat de către un notar public conform art. 158 din Legea nr. 85/2014. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare autentic a bunurilor imobile care au făcut obiectul licitației (taxe notariale, taxe întabulare și alte) vor fi suportate în exclusivitate de către adjudecatar, înafara prețului de vânzare adjudecat.

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare.

Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunurilor care au făcut obiectul licitației respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunurilor respective la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Până la predarea dovezii de achitare a prețului integral și a întocmirii actului de adjudecare, adjudecatarul nu va putea exercita atributele de posesie și folosință asupra bunului și nu va putea efectua nici un act de dispoziție materială sau juridică (ex: vânzare, închiriere, etc.).

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor imobile care fac obiectul licitației publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris și motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor conform publicațiilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenții cu privire la bunurile care au făcut obiectul vânzării la licitație publică cu strigare.

Dacă atât în perioada programată pentru desfășurarea licitațiilor publice cât și ulterior finalizării perioadei programate pentru licitațiile publice se vor înregistra cereri de vânzare prin ofertă directă, bunurile vor putea fi valorificate prin această modalitate numai cu informarea și aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Creditorilor.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.


Data notificare 03/07/2019, ora 10:30  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

03/07/2019, ora 10:30
Vânzare imobile teren + clădire SC Bahsam Com SRL
detalii
17/05/2019, ora 12:05
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii
10/04/2019, ora 12:40
Publicație vânzare bunuri stație de sortare produse balastiere SC Proiect Construct SRL
detalii
08/03/2019, ora 16:15
Publicatie vanzare teren SC Everything SRL
detalii

toate notificările