Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Bunuri scoase la vânzare

Vanzare Terenuri Dragoiesti - Transilvania Enterprises SRL - L1
Categoria Imobiliare Subcategoria Terenuri
Localitatea Dragoiesti    
Data licitatie 1 28/08/2017    
Data licitatie 2 04/09/2017    
Data licitatie 3 11/09/2017    
Firma Transilvania Enterprises SRL
Valoare evaluata 9.500 RON Pret pornire 9.500 RON

Poze

Descriere

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF RO32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator al S.C. Transilvania Enterprises S.R.L. – societate aflată în dizolvare cu lichidare, cu sediul social situat în municipiul Suceava, str. Depoului, nr. 16, județul Suceava, identificată prin CUI 18333911, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/166/2006, numită prin Rezoluția ORC Suceava nr. 12597/15.11.2016, pronunțată în dosarul nr. 30866/14.11.2016, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare în bloc, prin licitație publică cu strigare, la prețul de pornire de 9.500,00 lei fără TVA (vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), a următoarelor bunuri imobile, proprietatea S.C. Transilvania Enterprises S.R.L.:

***Teren extravilan arabil în suprafață de 2.500 mp, situat în comuna Dragoiești, sat Lucăcești, județul Suceava, în locul denumit ”Balta Rotundă” (având șoseaua la sud), identificat sub nr. cadastral 551, înscris în Cartea Funciară nr. 30385 a comunei Drăgoiești (fosta carte funciară nr. 144 a satului Lucăcești), dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2408/13.07.2006 de către B.N.P. Petru Atănăsoaei, evaluat conform „Raportului de evaluare” nr. 1225/30.06.2017 întocmit de către S.C. Picoeval Expert S.R.L., la prețul de 3.500,00 lei fără TVA (vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);

***Teren extravilan arabil în suprafață de 2.000 mp, situat în comuna Dragoiești, sat Lucăcești, județul Suceava, în locul denumit ”Dealul Poștei” (având la nord drumul Măzănăiești – Gara Lucăcești), identificat sub nr. cadastral 564, înscris în Cartea Funciară nr. 30386 a comunei Drăgoiești (fosta carte funciară nr. 144 a satului Lucăcești), dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2408/13.07.2006 de către B.N.P. Petru Atănăsoaei, evaluat conform „Raportului de evaluare” nr. 1225/30.06.2017 întocmit de către S.C. Picoeval Expert S.R.L., la prețul de 900,00 lei fără TVA (vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);

***Teren extravilan arabil în suprafață de 3.780 mp, situat în comuna Dragoiești, sat Lucăcești, județul Suceava, în locul denumit ”Balta Rotundă”, identificat sub nr. cadastral 550, înscris în Cartea Funciară nr. 30383 a comunei Drăgoiești (fosta carte funciară nr. 144 a satului Lucăcești), dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2408/13.07.2006 de către B.N.P. Petru Atănăsoaei, evaluat conform „Raportului de evaluare” nr. 1225/30.06.2017 întocmit de către S.C. Picoeval Expert S.R.L., la prețul de 5.100,00 lei fără TVA (vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).


Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul Proleader Insolv I.P.U.R.L. din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, la data de 28.08.2017, la ora 12:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua în zilele de 04.09.2017 și 11.09.2017, la aceeași oră.


Cererea scrisă privind participarea la ședința de licitație publică cu strigare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

-copii ale documentelor de înființare (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice), în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

-împuternicirea prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

-împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

-buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice și juridice (pentru administratorul statutar, reprezentantul legal sau persoana împuternicită);

-dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul bancar de lichidare deschis pe numele S.C. Transilvania Enterprises S.R.L..


Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației respective și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele S.C. Transilvania Enterprises S.R.L., sau la casieria lichidatorului, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora ședinței de licitație publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de participare la licitație în contul indicat de catre lichidator cu documentul în original.


Adjudecarea se va putea face chiar și în situația în care există un singur participant. În cazul participanților neadjudecatari garanția va fi restituită acestora, iar pentru adjudecatar garanția va fi considerată avans la plata bunurilor adjudecate.


Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.


Neplata prețului adjudecat la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare, precum și la calitatea de adjudecatar al bunurilor care fac obiectul licitației respective.


Participanții la licitația publică cu strigare care au pierdut garanția, pot participa la următoarea licitație de vânzare a bunurilor care fac obiectul acestei licitații, depunând o nouă cerere scrisă și o nouă garanție de minim 10% din prețul de pornire a licitației respective.

 

Licitația publică cu strigare se va desfășura la locul, termenul și ora prevăzute în publicația de vânzare respectivă, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a prețului de pornire respectiv, cât și pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul va striga cine oferă mai mult peste prețul oferit.


Creșterea prețului oferit de participanți se va face prin „pași de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preț oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preț oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul va adjudeca bunurile în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.


Adjudecarea se va putea face și în situația în care a fost un singur participant la licitația publică cu strigare.


Garanția de participare la licitație depusă de către persoanele care au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunurilor adjudecate la respectivul termen de licitație publică cu strigare.


După anunțarea verbală de către lichidator a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidator, adjudecatarul bunurilor care au făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.


Plata sumei reprezentând prețul adjudecat al bunurilor licitației respective se va face de către persoana adjudecatară în contul bancar de lichidare deschis pe numele S.C. Transilvania Enterprises S.R.L., în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data întocmirii procesului verbal de licitație.


Procesul verbal de adjudecare, în conformitate cu art. 852 din Noul Cod de procedură civilă, se va întocmi de către lichidator în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al S.C. Transilvania Enterprises S.R.L..


În termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de adjudecare, se va încheia Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, care va fi perfectat de către un notar public. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare autentic a bunurilor imobile care au făcut obiectul licitației (taxe notariale, taxe întabulare și alte) vor fi suportate în exclusivitate de către adjudecatar, în afara prețului de vânzare adjudecat.


Garanția de participare la licitație constituită de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare.


Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunurilor care au făcut obiectul licitației respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, acesta va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidator, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunurilor respective la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.


Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor imobile care fac obiectul licitației publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris și motivat lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor conform publicațiilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenții cu privire la bunurile care au făcut obiectul vânzării la licitație publică cu strigare.


Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul de corespondență al lichidatorului Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230 22 11 77 și nr. 0748 28 22 90.


  Download publicatie de vanzare
 

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

25/03/2020, ora 14:25
SUSPENDARE LICITATII PUBLICE CU STRIGARE
detalii
04/03/2020, ora 14:40
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
03/03/2020, ora 16:35
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii
28/02/2020, ora 14:50
Publicatie vanzare bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL - L. 12.03.2020, 19.03.2020
detalii

toate notificările